Over RTV Bakkershaag

De Vereniging heeft ten doel

Het beoefenen van- en bevorderen van de tennissport. Om deze doelstelling te bereiken worden jaarlijks diverse tennisevenementen georganiseerd, zoals de KNLTB competitie, Open Toernooien onder auspiciën van de KNLTB en er worden trainingen gegeven voor senioren en junioren.

Ook voor de recreatieve spelers zijn er mogelijkheden om op ieder niveau het spel te verbeteren.

Missie

RTV Bakkershaag biedt voor mensen uit de regio Renkum de mogelijkheid aan om te tennissen waarbij laagdrempeligheid saamhorigheid en gezelligheid de kernwaarden zijn.

Dit uit zich in relatief laag lidmaatschapsgeld, centrale ligging, goede bereikbaarheid en ruime openingstijden. Om saamhorigheid en gezelligheid te bewerkstelligen vragen we onze leden zich in te zetten voor de vereniging want de leden zijn de vereniging. Het clubhuis is naast de tennisbaan de belangrijkste plek voor leden om elkaar te ontmoeten.
We streven ernaar om onze leden op ieder (amateur)niveau uitdaging te bieden. Er worden voor de leden toernooien, competities, clubkampioenschappen en toss-avonden georganiseerd.

We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de tennissport. We voeren een actief jeugdbeleid.
RTV Bakkershaag staat open voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en vormen van samenwerking. De vereniging wil hier ook een rol in vervullen, zolang deze samenwerking beheersbaar blijft.

Visie

Saamhorigheid

Van de leden die in aanmerking komen om vrijwilligerswerk te doen koopt ca 33% dit af. Omdat we saamhorigheid en gezelligheid belangrijke pijlers vinden binnen onze vereniging vinden we dit een slechte ontwikkeling. Het deel dat niet afkoopt wordt steeds zwaarder belast. We willen mensen motiveren om niet af te kopen.
Om de betrokkenheid van onze leden te vergroten dienen genomen beslissingen binnen Bakkerhaag goed gecommuniceerd te worden. Hiervoor is een heldere organisatiestructuur noodzakelijk.

Binnen RTV Bakkershaag worden wij voortdurend geconfronteerd worden met “lief en leed”. We willen een protocol opstellen om hier als verenging mee om te gaan.
Gezelligheid

Het clubhuis is essentieel voor de gezelligheidsbeleving. We vinden het belangrijk dat het clubhuis voldoende geopend waarbij het gepromoot wordt om andere leden te ontmoeten.
Het huidige clubgebouw is verouderd. Het meest urgente onderhoud dient op korte termijn plaats te vinden.
Omdat we een laagdrempelige vereniging willen zijn dient het clubgebouw er uitnodigend uit te zien. Er dient een plan te worden opgesteld om dit te bewerkstelligen met als doel een kwaliteitsupgrade te maken op diverse fronten.
Sport en sportiviteit zijn in de ogen van RTV Bakkershaag onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We hebben een open cultuur waarbij we elkaar op een positieve manier kunnen aanspreken op onwenselijke gedragingen.

Onze leden

We willen graag groeien in ons ledenaantal. De meeste potentie zien we bij de jeugd en vooral de kinderen die op de basisschool zitten. Daarnaast willen we ons inzetten om de huidige leden zoveel mogelijk te behouden.
Gezien de veranderde economische werkelijkheid willen we de financiële drempels zoveel mogelijk wegnemen.

We trachten de jeugdtrainingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vernieuwde inzichten binnen de KNLTB m.b.t. “Tenniskids” en de nieuwe “Worldtour-competitie”. We zullen ons oriënteren op de mogelijkheden om tennistrainingen voor seniorleden aantrekkelijker te maken.

Onze sponsoren

Sponsoren letten steeds meer op de kosten vs baten van de sponsoring. We willen de baten voor onze sponsoren vergroten. We willen daarvoor een actief sponsorbeleid opzetten.