College stemt in met MFC 3B4

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel cluster in het plangebied 3b4 sport in Renkum (MFC 3b4).

Wat ging er vooraf….

De realisatie van het MFC 3b4 is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het project MFC 3b4 is al in de vergadering van de commissie inwoners van maandag 13 januari 2014 besproken. Het project MFC 3b4 is vervolgens behandeld in de gemeenteraad van woensdag 29 januari 2014 en als zodanig aangenomen.

Nader onderzoek

De afgelopen maanden heeft het college, naar aanleiding van de aangenomen raadsmotie van 25 september 2013, in samenwerking met het Platform Sport & Cultuur Renkum/Heelsum nader onderzoek gedaan naar maatregelen ter verbetering van de exploitatie van het toekomstige MFC 3b4. Daarnaast is nog eens kritisch gekeken naar de kosten van de totale realisatie. Deze onderdelen hebben bijgedragen aan een financieel sluitende exploitatie. Ook is het platform ervan overtuigd dat met de verwachte extra activiteiten, hogere bezettingsgraad, professionele organisatiestructuur en inzet van vrijwilligers en een leerwerkbedrijf de gebruiksexploitatie van het MFC verder kan worden verbeterd. Het college spreekt haar waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van het Platform gedurende het hele traject.

Clustering voorzieningen

In het MFC 3b4 zijn verschillende functies opgenomen waaronder een sporthal, zwembad, tennis- en korfbalvoorziening, multifunctionele cultuurruimten en bibliotheek. Tevens is er ruimte voor commercieel gerelateerde functies zoals fitness. De aanbieders van kinderopvang hebben aangegeven nu aangegeven om mee te denken in het nieuwe MFC 3b4. Door de clustering van voorzieningen ontstaat een dynamische omgeving, een centrumgebied waar jong, oud, valide en mindervalide inwoners van de gemeente Renkum graag samenkomen.

Vervolg

Doordat de gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van het MFC 3b4, is er momenteel een aanbesteding voor een architect gaande, de afronding geschied op 23 april 2014. Het nieuwe MFC 3b4 komt op de locatie van de huidige gebouwen en het omliggende terrein tussen de Hogenkampseweg, Meester van Damweg en Goldsteinpad. De verwachting is dat de architect in de periode mei- juli 2014 aan de slag kan met het ontwerptraject. Tijdens deze ontwerpfase worden onder andere de buurt en toekomstige gebruikers betrokken.

In deze fase zal ook worden gekeken in hoeverre Bakkershaag kan worden betrokken bij het te maken ontwerp, een en ander gebaseerd op de door ons geformuleerde uitgangspunten.

De geformuleerde uitgangspunten die voor bakkershaag hard zijn, eigen identiteitnagenoeg dezelfde locatie (Hogenkampseweg, Meester van Damweg en Goldsteinpad), betaalbare consumpties en zicht op de tennisbanen vanuit terras en clubhuis en een eventuele samenwerking met de BSO.

Samenwerking

De gemeente Renkum werkt samen met onderwijs-, cultuur- en welzijnspartners in alle kernen van de gemeente. Met de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken wordt gekeken naar een meer integrale aanpak. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wat er in een gebied aanwezig is, waarbij maatschappelijke ondersteuning in de nabijheid wordt georganiseerd. De samenwerking in MFC 3b4 voorziet in een vraaggericht aanbod van verschillende activiteiten. Door het onder één dak brengen van verschillende functies ontstaat een unieke kans om op basis van samenwerking een gevarieerd activiteitenprogramma te bieden.

 

Met vriendelijke groet,
Jacques Budding