Inloopavonden goed bezocht

De inloopavonden op dinsdag 10 en donderdag 12 februari zijn goed bezocht.  Vele leden hebben geïnteresseerd geluisterd naar de toelichtingen op plannen en cijfers. Veel belangstelling was er voor de nieuwste tekeningen en de financiële berekeningen, maar ook zaken als ondergrond, beplanting en onderhoud vroegen om aandacht. Opkomende vragen zijn direct beantwoord voor zover ze met de bestaande ontwerpen te maken hadden. Ook zijn er nog wat ideeën en suggesties uitgewisseld.  Op veel uitvoerings- en inrichtingszaken kon en kan helaas nog geen sluitend antwoord gegeven worden. Zoals over de inrichting en uitrusting van de gemeenschappelijke horeca-ruimte en de hoogte van de consumptieprijzen. Zoals de plannen nu zijn zal zoals eerder gemeld de exploitatie en het beheer van de centrale ruimte – inclusief horeca- in handen komen van een op te richten stichting, waarin alle gebruikers (=deelnemende verenigingen) zullen participeren. Veel van dit soort zaken moeten nog verder worden uitgewerkt en komen pas in de volgende fasen van de ontwerpen in detail aan de orde. Zoals de bedoeling was zijn er standpunten uitgewisseld, is gediscussieerd en zijn conclusies getrokken die voor de beeldvorming belangrijk waren. De verwachting is dat deze avonden – zoals bedoeld – ervoor hebben gezorgd dat de leden nu voldoende geïnformeerd zijn om hun standpunt te bepalen voor de stemming tijdens de ALV van 5 maart a.s.

Hopelijk komen veel leden die avond hun stem uitbrengen zodat er sprake zal zijn van een breed gedragen besluit.

Nogmaals: voor degenen die de onderliggende documenten willen bestuderen verwijzen we naar de website stand van zaken mbt MFC 3B4. Via dat kanaal kan ook de financiële presentatie worden opgevraagd.

Naar verwachting zal de gemeente nog deze maand een besluit nemen als afronding van de huidige VO (voor-ontwerp) fase waar we nu mee bezig zijn. Voor de zomer wil de gemeente het definitieve ontwerp klaar hebben.

Verder overleg met de gemeente

Voorafgaand aan de inloopavonden is het overleg met de gemeente voortgezet over een aantal punten die voor Bakkershaag van belang zijn. Dit betreft op dit moment vooral de ligging, bereikbaarheid en inrichting van het oefenveld met muur en wel of geen miniveldje(s), de plaats en grootte (25 – 30 m2) van de bergruimte voor de spullen van de groundsman die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de banen; de plaatsing en hoogte van de hekwerken als afsluiting van de banen ten opzichte van het parkgedeelte en de parkeerterreinen.

Ondanks het voorbehoud dat werd gemaakt over de instemming van de landschapsarchitect met een aanpassing van de bestaande plannen bleek de gemeente bereid over de nieuwe suggesties welwillend te willen meedenken.

P.S.  Jammer genoeg is het niet gelukt de papieren uitnodiging voor de inloopavonden en de ALV een week eerder bij de leden te bezorgen.