Uitnodiging ALV 5 maart 2015

Belangrijke ledenvergadering over wel of niet deelnemen in het gemeentelijk MFC3B4

Namens het bestuur van RTV Bakkershaag nodig ik u hierbij uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op 5 maart a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw.

Deze ledenvergadering heeft maar één belangrijk agendapunt: de besluitvorming over het wel of niet deelnemen van de RTV Bakkershaag aan het gemeentelijk project om te komen tot een Multifunctioneel Centrum (MFC 3B4) aan de Hogenkampseweg, als vervanging van onder meer De Rijnkom en zwembad Aquarijn.

Voor de toekomst van RTV Bakkershaag is het een heel belangrijke beslissing. Daarom wordt er een extra ledenvergadering voor gehouden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden naar de vergadering komen om hun stem te laten horen. Het bestuur wil graag brede steun voor dit besluit.

Onderstaand de agenda voor die avond en het bestuursvoorstel d.d. 28 januari 2015 dat tijdens die vergadering in schriftelijke stemming zal worden gebracht. In dit voorstel vraagt het bestuur om in te stemmen met de deelname en het bestuur te machtigen in het vervolgtraject de vereniging te vertegenwoordigen. Dit is nodig om mee te kunnen werken aan allerlei uitwerkingsvoorstellen die nog van gemeentezijde zullen komen om het MFC te kunnen realiseren.

Het voorstel zal, zoals beloofd op een tweetal inlooopavonden in ons clubhuis worden toegelicht en besproken. Alle zaken die te maken hebben met wel of niet deelnemen kunnen ter discussie komen. Over de uitslag van deze avonden zal het bestuur in de ALV rapporteren voordat het voorstel in stemming wordt gebracht.

De inloopavonden zullen worden gehouden op
10 en 12 februari a.s. van 19.00 – 21.00 uur in het clubgebouw.

Op 10 februari zullen ook de gemeente en de architecten aanwezig zijn. Er zal geen centrale programmering zijn op die avonden. Iedereen kan binnenlopen op elk tijdstip en zich voegen in lopende informatierondes of discussies. De belangrijkste elementen van de discussie zullen in aparte themagroepen worden behandeld, zoals financiën, velden en terras (ontwerptechniek), gebouwen (horeca), juridische zaken (pacht, huur). Alle van belang zijnde informatie, uitleg, tekeningen enz. zijn al via de website te raadplegen. Als er nieuwe versies komen van deze zaken of aanvullingen zal het bestuur dat melden en zullen ook deze toegevoegd worden aan het digitale dossier.

A G E N D A

 1. Opening door voorzitter
 2. Toelichting bestuursvoorstel d.d. 28 januari 2015
 3. Rapportage bestuur over inloopavonden
 4. Toelichting op laatste stand van zaken
 5. Benoeming stemcommissie
 6. Stemverklaringen
 7. Schriftelijke stemronde
 8. Uitslag stemming
 9. Sluiting door de voorzitter

Bestuursvoorstel RTV Bakkershaag voor deelname aan MFC 3B4

Inleiding

Met het oog op de toekomst van onze tennisvereniging is het belangrijk nu een besluit te nemen over het al dan niet deelnemen in de gemeentelijke ontwikkeling van het Multifunctionele Centrum (MFC) 3b4 aan de Hogenkampseweg te Renkum.

Het bestuur van de vereniging Bakkershaag legt u daarom onderstaand voorstel voor tot deelname aan het gemeentelijk MFC 3b4. Indien de leden hiermee niet kunnen instemmen zal de huidige situatie worden voortgezet. Voor beide varianten zijn midden- en lange termijn financiële exploitatiemodellen gemaakt. Deze geven zicht op de noodzakelijke investeringen en de exploitatie- en beheerkosten in beide gevallen. Daarbij zijn zo goed mogelijk reële aannames gedaan op basis van de nu bekende stand van zaken. Ook wordt een beeld gepresenteerd hoe Bakkershaag in het MFC gehuisvest wordt, hoe de banen erbij liggen en hoe de combinatie met andere verenigingen zal worden vormgegeven. Niet deelname betekent dat de huisvesting op korte termijn dezelfde als nu (ons gebouw). Hierbij is rekening gehouden met de geplande vervanging van de toplagen van 5 banen en van vervangende nieuwbouw van de kantine en kleedkamers. Ons clubgebouw voldoet niet meer aan de tegenwoordige eisen en investeren in het bestaande gebouw ligt niet voor de hand.

Met het voorleggen van beide ontwikkelingen en het uitspreken van een voorkeur denkt het bestuur u goed inzicht te geven in de mogelijke scenario’s en de gevolgen (voor- en nadelen) daarvan. Op basis van deze uitwerkingen stelt het bestuur voor dat het voor de RTV Bakkershaag goed is als wordt deelgenomen aan het MFC 3B4.

De belangrijkste redenen voor het bestuur zijn:

 • Bij deelname aan het MFC 3B4 beschikt RTV Bakkershaag over goede tennisfaciliteiten, die voor de komende jaren voor de leden zijn gewaarborgd.
 • Financieel is deelname aan het MFC gunstiger; minder investeringen en minder financiële risico’s (zoals BTW risico, pacht risico, risico’s t.a.v. horeca omzet, minder afhankelijk van aantal en vrijwilligersinbreng van de leden)
 • De herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van RTV Bakkershaag zijn als deelnemer aan het MFC 3B4 beter, wat nuttig is voor het behouden en aantrekken van (nieuwe) leden.

Voorstel dat in stemming zal worden gebracht:

 1. In te stemmen met deelname aan het gemeentelijk MFC 3B4 en
 2. het bestuur mandateren om de deelname in samenwerking met de overige betrokken partijen verder uit te werken tot en met de realisatie.

Tijdens de vergadering kunnen alle aanwezige volwassen leden schriftelijk één stem per persoon uitbrengen.

Renkum, 28 januari 2015

Het bestuur van RTV Bakkershaag